Comic Panel 1 Comic Panel 2 Comic Panel 3 Comic Panel 4

#66 Turnip Car